Jasa Setrika Uap SALIRA Leuwiseeng Sukaherang Singaparna Tasikmalaya

Bacaan Sholat Lengkap Bahasa Arab sareng Hartos Sunda-na

Calon Media Online SALIRA ID – Ieu sumberna ti Madrasah Tranawiyah Leuwiseeng, anu alamatna di Kampung / Dusun Leuwiseeng, Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Ieu kanggo pangéling-ngéling sareng kanggo pambelajaran pikeun Urang sadayana anu teu acan pati paos kana hartos bacaan sholat. Mugia manfaat Dunya Akherat, katampi kalayan kabingahan – kawilujengan, mangga dulur, Bismillahirrohmaanirrohiim :

1. BACAAN NIAT

Ushollii
Abdi Sholat

Fardhosh shubhi
Kana fardu Shubuh

Rok’ataini
Dua roka’at

Mustaqbilal ka’bah
Bari madep ka ka’bah

Adaa-an
Dina waktosana

Ma’muuman
Bari ngama’mum

Lillahi ta’ala
Karana Allah Ta’ala

Alloohu akabar
Ari Allah éta anau maha Agung

2. BACAAN / DO’A IFTITAH

Alloohu akabar
Ari Allah éta anau maha Agung

Kabiiron
Kalayan Agung saleresna

Walhamdu
Sareng ari sadaya puji

Lillahi
éta tetep kagungan Allah

Katsiiron
Kalayan puji anu seueur

Wasubhaanallohi
Sareng Maha Suci Gusti Allah

Bukrotan
énjing-énjing

Waasiilan
Sareng sonten

Innii
Sayaktosna abdi

Wajjahtu
Madepkeun abdi

Wajhiya
Kana badan abdi

Lilladzii
Kana Dzat Allah

Fatoro
Anu parantos ngadamel Allah

Assamaawaati
Kana pirang-pirang langit

Wal-ardho
Sareng bumi

Haniifan
Bari condong kana agama

Musliman
Kalayan pasrah

Wamaa anaa
Sareng sanés abdi

Minal Musyrikin
Ti réngréngan jalmi-jalmi musyrik

Inna sholaatii
Sayaktosna abdi sholat

Wanusukii
Sareng abdi ibadah

Wamahyaaya
Sareng abdi hirup

Wamamaatii
Sareng abdi maot

Lillaahi
éta tetep kagungan Allah

Robbil-’aalamiina
Anu mangéranan sadaya alam

Laasyariika
Teu aya nu ngarencangan

Lahuu
Ka Dzat Allah

Wabizdaalika
Sareng kumargi kitu

Umirtu
Dipiwarang abdi

Wa-ana
Sareng ari abdi

Minal-muslimiina
éta ti réngréngan jalmi-jalmi anu pasrah

3. BACAAN SURAT AL-FATIHAH

A-’uudzu
Nyalindung abdi

Billahi
Ka Gusti Allah

Minasy syaithooni
Tina godaan syetan

Arrojiimi
Anu ditebihkeun tina Rahmat Allah

Bismillaahi
Kalayan nyebat jenengan Allah

Arrohmaani
Anu maparin ni’mat ageung di dunya sareng di akherat

Arrohiimi
Anu maparin ni’mat alit di akherat wungkul

Alhamdu
Ari sadaya puji anu opat

Lillahi
éta tetep kagungan Allah

Robbil-’alamiina
Anu mangeranan sadaya alam

Arrohmaani
Anu maparin ni’mat ageung di dunya sareng di akherat

Arrohiimi
Anu maparin ni’mat alit di akherat wungkul

Maaliki yaumiddiini
Anu ngaratuan dina dinten wawales

Iyyaaka
Ka Gusti Wungkul

Na’-budu
Ibadah abdi sadaya

Wa-iyyaaka
Sareng ka Gusti wungkul

Nasta-’iinu
Nyuhunkeun pitulung abdi sadaya

Ihdinaa
Mugi nuduhkeun gusti ka abdi sadaya

Ash-shirootho
Kana jalan

Almustaqiima
Anu lempeng

Shiroothol-ladziina
Nyaéta jalana jalmi-jalmi

An-’amta
Anu patantos masihan ni’mat Gusti

‘Alaihim
Ka éta jalmi-jalmi

Ghoiril-Maghhduubi
Sanes jalana jalmi anu dibenduan

‘Alaihim
Ka éta jalmi-jalmi

Waladzh-dzholliina
Sanes jalana jalmi-jalmi anu salasar

Robbigfirlii
Mugi Gusti ngahapunten ka abdi

Aamiin
Mugi Gusti nga-ijabah do’a abdi sadaya

4. NGAOS AYAT-AYAT AL-QUR’AN

Bismillaahi
Kalayan nyebat jenengan Allah

Arrohmaani
Anu maparin ni’mat ageung di dunya sareng di akherat

Arrohiimi
Anu maparin ni’mat alit di akherat wungkul

Wal-’ashri
Demi waktos Ashar

Innal-insaana
Sayaktosna ari jalmi-jalmi

Lafii-khusrin
Eta yakin aya dina karugelan

Illallladziina-aamanuu
Kecuali jalmi-jalmi anu ariman

Wa’amilush-shoolihaati
Sareng anu maridamel amal sholeh

Watawaa-shoubil-haqqi
Sareng anu silih wasiatan dina leres

Watawaa-shoubish-shobri
Sareng anu silih wasiatan dina sabar

Alloohu-akabar
Ari Allah eta anau maha Agung

5. BACAAN NALIKA RUKU

Subhaana robbiyal-’adhiimi
Maha suci Pangerang abdi anu maha Agung

Wabihamdihi
Sareng muji abdi ka Allah

6. BACAAN CENGKAT TINA RUKU

Sami-’alloohu
Maha ngadangu Gusti Allah

Liman
Ka jalmi

Hamidahu
Anu muji jalmi ka Allah

Robbanaa
Duh pangeran abdi sadaya

Lakal-hamdu
Kagungan Gusti ari sadaya puji

Mil-ussamaawaati
Anu parantos minuhan langit tujuh

Wamil-ul-ardhi
Sareng anu parantos minuhan bumi tujuh

Wamil-umaa-syi’ta
Sareng anu parantos minuhan kana perkara anu ngersakeun Gusti

Min-syain ba’du
Tiana rupi-rupi perkara saba’da minuhan langit tujuh sareng bumi tujuh

Alloohu
Ari Allah

Akbaru
Eta anu maha Agung

7. BACAAN QUNUT (DINA SHALAT SUBUH)

Alloohummahdinaa
Ya Allah mugi Gusti nuduhkeun ka abdi sadaya

Fiiman
Sarta jalmi

Hadaita
Anu parantos nuduhkeun Gusti ka eta jalmi

Wa-’aafinaa
Sareng mugi Gusti ngadamangkeun ka abdi sadaya

Fiiman
Sarta jalmi

’Aafaita
Anu parantos ngadamangkeun Gusti ka eta jalmi

Watawallanaa
Sareng mugi Gusti nguruskeun ka abdi sadaya

Fiiman
Sarta jalmi

Tawallaita
Anu parantos nguruskeun Gusti ka eta jalmi

Wabaariklamaa
Sareng mugi Gusti ngaberkahan ka abdi sadaya

Fiimaa
Dina perkara

A’athoita
Anu parantos maparin Gusti kana eta perkara

Waqinaa
Sareng mugi Gusti ngariksa ka abdi sadaya

Birohmatika
Ku Rahmat Gusti

Syarromaa
Kana awona perkara

Qodhoita
Anu parantos mastikeun Gusti

Fa-innaka
Maka sayaktosna Gusti

Taqdhii
Eta anu mastikeun

Walaa-yuqdhoo
Sareng moal aya nu mastikeun

‘Alaika
Ka gusti

Wa-innahu
Sareng sayaktosna kalakuan sareng tingkah

Laa-yadzillu-man
Moal hina jalmi

Waalaita
Anu parantos nulungan Gusti ka eta jalmi

Walaa-ya-’izzu-man
Sareng moal mulya jalmi

‘Aadaita
Anu parantos ngamusuhan Gusti ka eta jami

Tabaarokta
Maha Suci / maha Barokah Gusti

Robbanaa
Duh pangeran abdi sadaya

Wata-’aalaita
Sareng maha luhur Gusti

Falaka
Maka eta tetep kagungan Gusti

Alhamdu
Ari sadaya puji anu opat

‘Alaa-maa
Netepan kana perkara

Qodhoita
Anu parantos mastikeun Gusti

Astaghfiruka
Neda panghapunten abdi ka Gusti

Wa-atuubu-ilaika
Sareng tobat abdi ka Gusti

Allohumma
Ya Allah

Sallimnaa
Mugi nyalametkeun ka abdi sadaya

Wal-muslimiina
Sareng ka jami-jalmi muslim

Wa-’aafinaa
Sareng musi Gusti nyehatkeun ka abdi sadaya

Wal-muslimiina
Sareng ka jalmi-jalmi muslim

Waqinaa
Sareng mugi Gusti ngariksa ka abdi sadaya

Wa-iyyaahum
Sareng ka jalmi-jalmi muslim

Syarro-mashoo-ibiddunyaa
Tina kaawonan musibah-musibah dunya

Walladziina
Sareng musibah agama

Washollalloohu
Sareng mugi maparin Rahmat Gusti Allah

‘Alaa-khoiri-kholqihi
Ka pangsae-saena makhluq Allah

Sayyidinaa
Kadunungan abdi sadaya

Muhammadin
Tegesna Kangjeng Nabi Muhammad SAW

Wa-’alaa-aalihi
Sareng ka kulawargina kangjeng Nabi

Wa-shohbihi
Sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi

Wa-sallama
Sareng mugi Gusti maparin kasalametan

Alloohu-akbar
Ari Allah eta anu maha Agung

8. BACAAN SUJUD

Subhaana
Maha Suci Allah

Robbiya
Pangeran abdi

Al-a’la’
Anu maha luhur

Wa-bihamdihi
Sareng muji abdi ka Allah

Alloohu-akbar
Ari Allah eta anu Maha Agung

9. BACAAN CENGKAT TINA SUJUD KA-HIJI

Robbighfirlii
Mugi Gusti ngahapunten ka abdi

Warhamnii
Sareng mugi Gusti mikanya’ah ka abdi

Wazburnii
Sareng mugi Gusti nambalan kana kakirangan ibadah abdi

Warfa’nii
Sareng mugi Gusti ngaluhurkeun derajat abdi

Warzuqnii
Sareng mugi Gusti Nga-rizqi-an ka abdi

Wahdinii
Sareng mugi Gusti masihan Hidayah ka abdi

Wa-’aafinii
Sareng mugi Gusti masihan kasehatan ka abdi

Wa’-fu-’anniii
Sareng mugi Gusti ngahapunten kana kalepatan-kalepatan abdi

10. BACAAN TAHIYAT AKHIR

Attahiyyaatu
Ari sadaya kahormatan

Al-mubaarokaatu
Anu diberkahan

Ash-sholawaatu
Ari sadaya Rahmat

Ath-thoyyibaatu
Anu sarae

Lillaahi
Eta tetep kagungan Allah

Assalaamu
Ari kasalametan

‘Alaika
Eta mugi tetep ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW

Ayyuhannabiyyu
Hai anu janten Nabi

Warohmatulloohi
Sareng Rahmatna Gusti Allah

Wabarokaatuhu
Sareng kaberkahan Gusti Allah

Assalaamu
Ari kasalametan

‘Alainaa
Eta mugi tetep ka abdi sadaya

Wa-’alaa-’ibaadillaahi
Sareng ka hamba-hambana Allah

Ash-shoolihiina
Anu saroleh

Asyhadu
Ngayakinkeun abdi

An
Kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah

Laa-ilaaha
Teu aya deui pangeran anu wajib di ibadahan

Illalloohu
Anging Gusti Allah

Wa-asyhadu
Sareng ngayakinkeun abdi

Anna-Muhammadan
Kana sayaktosna Kangjeng Nabi Muhammad SAW

Rosuululloohi
Eta utusan Alloh

Alloohumma
Ya Alloh

Sholli
Mugi nambihan Rahmat

‘Alaa-sayyidinaa
Ka dunungan abdi sadaya

Muhammadin
Tegesna kangjeng Nabi Muhammad SAW

Wa-’alaa-aali sayyidinaa
Sareng ka kulawargi dunungan abdi sadaya

Muhammadin
Tegesna ka kangjeng Nabi Muhammad SAW

Kamaa-shollaita
Sapertos anu parantos masihan Rahmat Gusti

‘Alaa sayyidinaa
Ka dunungan abdi sadaya

Ibroohiima
Tegesna kangjeng Nabi Ibrahim AS

Wa-’alaa aali sayyidinaa ibroohim
Sareng ka kulawagi kangjeng Nabi Ibrahim AS

Wabaarik
Sareng mugi ngaberkahan Gusti

‘Alaa sayyidinaa
Ka dunungan abdi sadaya

Muhammadin
Tegesna kangjeng Nabi Muhammad SAW

Wa’alaa aali sayyidinaa
Sareng ka kulawargi dunungan abdi sadaya

Muhammadin
Tegesna kangjeng Nabi Muhammad SAW

Kamaa-baarokta
Sapertos parantos ngaberkahan Gusti

‘Alaa sayyidinaa ibroohim
Tegesna kangjeng nabi Ibrahim AS

Wa’alaa aali sayyidinaa ibroohim
Sareng ka kulawagi kangjeng nabi Ibrahim AS

Fill-’aalamiina
Di ieu alam

Innaka
Sayaktosna Gusti

Hamiidun
Eta anu di puji

Majiidun
Tur anu maha Agung

Alloohuma
Ya Allah

Innii
Sayaktosna abdi

A’uudzu
Nyalindung abdi

Bika
Ka Gusti

Min-’adzaabilqobri
Tina siksa kubur

Wamin-’adzaabinnaari
Sareng tina siksa naraka

Wamin-fitnatil-mahyaa
Sareng tina fitnah kahirupan

Wal-mamaati
Sareng tina fitnah maot

Wamin-fitnatil-masiihiddajjaali
Sareng tina fitnah Dajjal anu teu ningali

10. BACAAN SALAM

Assalaamu
Ari kasalametan

‘Alaikum
Eta tetep pikeun aranjeun

Warohmatulloohi
Sareng rahmatna Gusti Allah

Sumber : MTs Leuwiseeng

Leave a Reply

Your email address will not be published.